§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Yvette – www.yvette.store od 24.11.2020 r.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Yvette. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Sprzedawca – QUEENCY, YVETTE Yv Oskar Dziubałtowski, ul. Kościelna 1a, 95-035 Ozorków, NIP 7282839503;
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://yvette.store/;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji;
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej oraz hurtowej za pomocą sieci internet odzież oraz akcesoria modowe. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://yvette.store/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2.2, telefonicznie pod numerem +48 790 618 025 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@yvette.store.

§ 2
Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. Rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. Formularza zamówienia,
  3. Newslettera,
  4. Formularza kontaktowego.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§ 3
Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia, bez rejestracji (wyłącznie w przypadku Konsumentów) albo przy pomocy Konta Użytkownika (w przypadku Konsumentów jest to opcjonalne, a w przypadku pozostałych Klientów – obligatoryjne). Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 6. Następnie Klient klika przycisk Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 4
Terminy i sposoby płatności

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
  2. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności,
  3. gotówką dostarczycielowi przesyłki z zamówionymi produktami przy odbiorze produktów (za pobraniem),
  4. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard electronic, Maestro.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§ 5
Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
  1. przesyłką kurierską,
  2. za pomocą Poczty Polskiej,
  3. Klienci niebędący Konsumentami mogą odebrać produkty w magazynie stacjonarnym pod adresem ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, Hala G, ulica 7, stoisko 15.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, o której mowa w par. 4 ust. 1c, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, Hala G, ulica 7, stoisko 15, jak i na adres kontaktowy e-mail: kontakt@yvette.store.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

§ 7
Reklamacja produktu
(rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@yvette.store
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§ 8
Umowy zawierane z przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych, w szczególności zajmujących się profesjonalnie handlem detalicznym lub hurtowym odzieżą i akcesoriami modowymi (dalej: Przedsiębiorcy).
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do założenia Konta Użytkownika w sposób wskazany w Sklepie. Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia chęci założenia Konta Użytkownika, podając dane działalności gospodarczej. Sprzedawca weryfikuje ww. dane oraz weryfikuje profil działalności Przedsiębiorcy. Konto Użytkownika hurtowego może posiadać wyłącznie podmiot zajmujący się zawodowo sprzedażą odzieży i akcesoriów modowych detalicznie lub hurtowo.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy rejestracji Konta Użytkownika bez podania przyczyny. Z powyższego tytułu nie przysługują Klientowi żadne roszczenia.
 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach swoich danych lub profilu działalności w drodze wiadomości e-mail.
 5. Założenie Konta Użytkownika, złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 6. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania Przedsiębiorcy o brakach magazynowych, w przypadku gdy liczba zakupionych przez Przedsiębiorcę produktów przekracza liczbę produktów posiadanych w magazynie. W takim przypadku Strony ustalają jeden z nw. sposobów działania:
  1. zwrot środków Przedsiębiorcy za produkty, które nie zostały wyprodukowane przy jednoczesnym, częściowym odstąpieniu Sprzedawcy od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym produktów niewyprodukowanych,
  2. ustalenie przez Strony nowego terminu dostarczenia Przedsiębiorcy pełnej liczby zamówionych produktów.
 10. Strony dokonują wyboru i ustalenia sposobu działania, o którym mowa w ust. 9 a lub b w terminie … dni od dnia poinformowania Przedsiębiorcy o brakach magazynowych. Po bezskutecznym upływie ww. terminu, Sprzedawca dokonuje jednostronnego wyboru jednej z ww. opcji.
 11. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9
Licencja

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorcy pozostającego w stałej współpracy gospodarczej ze Sprzedawcą.
 2. W ramach wzajemnej współpracy gospodarczej, związanej ze sprzedażą przez Przedsiębiorcę odzieży produkowanej przez Sprzedawcę, Sprzedawca przekazuje  Przedsiębiorcy, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (na której zdjęcia są dodawane i przechowywane) fotografie przedstawiające produkty Sprzedawcy, których zakupu dokonał Przedsiębiorca (dalej: Utwory). 
 3. Przekazanie fotografii nastąpi po weryfikacji i aktywacji konta Przedsiębiorcy przez Sprzedawcę.
 4. Przedmiotem niniejszego paragrafu jest udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z ww. fotografii przez Sprzedawcę na rzecz Przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca udziela Przedsiębiorcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 6 miesięcy od dnia dokonania ostatniego zakupu produktu zobrazowanego na fotografii. 
 6. Udzielenie licencji dotyczy następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie, w tym pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń podobnych, na czystych nośnikach takich jak dysk zewnętrzny, płyta CD, DVD, pendrive i innych podobnych, na serwerach i chmurach w sieci Internet,
  2. zwielokrotnianie Utworów za pomocą techniki drukarskiej, komputerowej, cyfrowej,
  3. rozpowszechnianie Utworów w szczególności w Internecie i innych środkach masowego przekazu, a także na materiałach informacyjnych i promocyjnych używanych w działalności Przedsiębiorcy związanej ze sprzedażą produktów Sprzedawcy,
  4. wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów,
  5. publiczne udostępnianie Utworów,

powyższe wyłącznie w celu promocji i sprzedaży produktów Sprzedawcy oferowanych przez Przedsiębiorcę. 

 1. Przedsiębiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji kiedy udzielenie licencji jest niezbędne do rozpowszechnienia Utworów zgodnie z zasadami współpracy stron i niniejszym paragrafem np. w celu rozpowszechniania w mediach społecznościowych.
 2. Przedsiębiorca nie ma prawa do wykonywania i rozpowszechniania utworów zależnych.
 3. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie. 
 4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do poszanowania praw osobistych twórcy, w szczególności do zachowania integralności Utworów. Przedsiębiorca bez zgody autora fotografii oraz Sprzedawcy nie może dokonywać żadnych zmian w Utworach poza dostosowaniem rozmiaru utworu do konkretnego sposobu wykorzystania (np. nadruku na materiałach promocyjnych, umieszczenia na stronie internetowej).
 5. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy licencji z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 6. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej (list polecony na skierowany na adres drugiej Strony) bądź dokumentowej (e-mail skierowany na adres e-mailowy Sprzedawcy lub Przedsiębiorcy). 

§ 10
Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2020 r.
 4. Postanowienia uprawnienia przyznane Kupującym będącym przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującymi czynności prawnych w celach niezawodowych, wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.